قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

فصل دوم

ملاكهاى كلى در اخلاق اجتماعى

  • الف) اصل عدل
  • ب) اصل احسان
  • ج) اصل تقدم مصالح معنوى برمنافع مادى
  • د) اصل رعايت اولويت
  • خلاصه و جمع بندى

   براى تعيين ارزش افعالى كه به زندگىِ اجتماعى مربوط مى شود و ارزش ملكاتى كه از اين افعال به وجود مى آيد، بايد اصولى را در نظر بگيريم كه براساس بينش عقلانى و توجه به واقعياتى كه در زندگىِ اجتماعى وجود دارد، استنباط مى شوند و در اين جا مهم ترين آن ها را مورد توجه قرار مى دهيم كه عبارتند از:

الف) اصل عدل

نياز به جامعه، براى تأمين نيازمندى هاى مادى و معنوى، يك نياز عمومى است و اختصاصى به افراد خاصى ندارد. زندگىِ اجتماعى براى اين شكل مى گيرد كه همه افراد به مصالح مادى و معنوى و كمال نهايى خود نايل آيند. بنابراين، رفتار افراد در جامعه بايد به گونه اى باشد كه در تحقق اين هدف كلى، يعنى دست يابىِ همه افراد به كمال نهايى خود، مؤثر باشد، نه آن كه جمعى از افراد، فداى جمعى ديگر شوند. پس رفتار اجتماعىِ افراد در صورتى درست و ارزشمند است كه به مصالح كلى جامعه بينجامد و هيچ گاه، نبايد براى آن كه فرد يا افرادى به منافع خود دست يابند، عده اى ديگر، از مواهب و مزاياى زندگى محروم و از هستى ساقط شوند.

   در چنين وضعى، طبقه محروم، هيچ انگيزه اى براى مشاركت در زندگىِ اجتماعى ندارد. آنان مى بينند كه زحمت كشيدن براى جامعه، هيچ نتيجه اى براى آنان ندارد، بلكه حاصل كار آن ها را گروهى ديگر به جيب مى زنند و در اين صورت، ديگر چه جاى آن است كه براى جامعه، دل بسوزانند، از آن حمايت و برايش جانبازى كنند.

   فرد در صورتى حاضر است در زندگىِ اجتماعى بارى را به دوش كشد و كارى انجام دهد كه در منافع حاصل از آن، سهمى داشته باشد و مقتضاى حكم عقل، اين است كه هر فرد به اندازه اى كه در زندگىِ اجتماعى و تحصيل مصالح آن مؤثر است، از نتايج زندگىِ اجتماعى نيز بهره مند شود؛ يعنى وقتى كه عقل، فرد را مكلف مى كند به انجام

كارهايى كه نفعش به جامعه برمى گردد، در مقابل اين تكليف، حقى نيز براى فرد، بر عهده اجتماع در نظر مى گيرد. از اين جا است كه موازنه حق و تكليف مطرح مى شود: موازنه بين تكليفى كه به عهده فرد مى آيد در برابر جامعه، با حقى كه آن فرد بر عهده ديگران پيدا مى كند، و اين همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعى و اخلاق اسلامى است.

   بنابراين، عدل و قسط همين است كه افراد به اندازه اى كه بار خود را به دوش ديگران مى نهند، بار ديگران را بردارند و به اندازه اى كه به اجتماع نفع مى رسانند، از آن بهره مند شوند.

پاسخ يك اشكال

در ارتباط با اين اصل بايد به اين نكته دقيق، توجه داشت كه اگر كارى كه شخص براى جامعه انجام مى دهد، دقيقاً مساوى باشد با نفعى كه از جامعه دريافت مى كند. در اين صورت، ممكن است گفته شود كه شخص چندان انگيزه اى براى خدمت به جامعه ندارد و ممكن است مثلا من نه اين كارى كه صدتومان ارزش دارد، براى جامعه انجام مى دهم و نه اين نفعى كه صدتومان ارزش دارد، از جامعه مى خواهم.

   توجه به دو نكته مى تواند در حل اين مسئله به ما كمك كند و انگيزه افراد را در خدمت به جامعه تقويت كند:

   اولا، منافعى كه فرد از جامعه مى برد، چون خود او به تنهايى قادر به تأمين آن ها نيست، براى او، نسبت به كارى كه براى جامعه مى كند، ارزش بيش ترى دارد. بنابراين، اگر واقعاً هم معادل كار خودش را از جامعه دريافت كند، معادلى را دريافت مى كند كه به تنهايى قادر به تأمين آن نيست.

   ثانياً، نتايجى كه بر كار جمعى مترتب مى شود، بيش از زحماتى است كه هريك از اعضاى جامعه مى كشند؛ يعنى دستاوردهاى زندگىِ جمعى، حاصل جمع عددىِ فعاليت هاى افراد نيست؛ مثلا اگر هر فردى صدتومان به اجتماع خدمت كند، حاصل جمع كار ده نفر، هزارتومان مى شود؛ اما وقتى ده نفر در جامعه با هم كار مى كنند، در حقيقت، چيزى بيش از هزار تومان، يعنى چند برابر نتايج كار فردى، عايد جامعه مى شود.

   بديهى است كه مقدار زايد از فعاليت هاى فردى، در اثر مشاركت افراد و جمعى بودن كار به وجود مى آيد.

   براى آن كه روشن شود نتايج كار جمعى، چندين برابر نتايج كار فردى است، استادى را مثال مى زنيم كه براى يك شاگرد درس مى گويد. نيرويى كه اين استاد براى يك شاگرد صرف مى كند، مساوى است با نيرويى كه او براى تدريس در يك كلاس صدنفره نياز دارد و دقيق تر بگوييم، تفاوت چندانى با آن ندارد؛ اما اين كار استاد، در سايه يك تلاش جمعى و در زندگىِ اجتماعى، نتيجه اى صدبرابر مى دهد.

   حسن زندگىِ جمعى در اين است كه بازده تلاش هاى افراد و اعضاى جامعه، حاصل جمع عددىِ تلاش هاى فردى نيست، بلكه منافعى كه عايد جامعه مى شود، به صورت تصاعد هندسى افزايش مى يابد. پس درست نيست كه هر فردى، تنها به اندازه نيرويى كه صرف مى كند، از مزاياى اجتماعى بهره مند شود، بلكه مجموع منافع، به نسبت فعاليت هاى اعضاى جامعه، ميان آن ها تقسيم مى شود. پس مثلا اگر ده نفر، هر يك به اندازه صد تومان به جامعه خدمت كردند، اما مجموع خدماتشان به صورت جمعى، دو هزار تومان براى جامعه منفعت داشت، بايد هر يك از آن ها به نسبت يك دهم از اين مبلغ را كه منفعت جمعى است، يعنى به مقدار دويست تومان بهره مند شود، هر چند كه كار او به صورت فردى، بيش از صد تومان ارزش ندارد. و معناى عدالت اجتماعى يا موازنه حق و تكليف همين است.

   البته، مثال بالا، از بعد اقتصادى مورد توجه قرار گرفت؛ اما بايد توجه داشت كه منافع و مصالح مختلف مادى و معنوى را نمى توان به آسانى و با ملاك هاى كمّى و رياضى اندازه گيرى كرد. تعيين نسبت ميان خدمات فردى و عوايد اجتماعى، كارى است بس دشوار و اين خود از بهترين دليل ها بر نياز انسان به شرع مقدس و وحى الهى است.اگر انسان مى خواست با كمك عقل خود، اين ها را تعيين كند، اين قافله تا حشر لنگ مى ماند. فرمول هاى بسيار پيچيده اى لازم است كه همه مصالح مادى و معنوى را دقيقاً تعيين كنند و ملاك هاى مختلف عدل و احسان و اصول ديگر را مشخص سازند كه اين محاسبات براى هيچ انسان عادى و از هيچ يك از راه هاى معمولىِ ادراك، ميسر نيست. اين است كه سرانجام، انسان در مشكلات اجتماعى نيز ناگزير است دست به دامان شرع شود.

   پس اولين اصلى كه در ارزشيابىِ رفتار اجتماعى بايد مورد توجه قرار گيرد، اصل عدل و قسط است كه بعضى از صاحب نظران، درباره تفاوت ميان اين دو مفهوم نظرياتى ابراز داشته اند؛ اما به نظر نمى رسد كه تفاوت چندانى ميان آن دو وجود داشته باشد. از اين رو، ما هم در اين جا بر فرق ميان دو مفهوم قسط و عدل، تكيه نمى كنيم.

ب) اصل احسان

عدل، همان طور كه گفتيم، يك اصل مهم است؛ اما نمى تواند تنها معيار ارزش گذارى در روابط اجتماعى باشد؛ زيرا در هر جامعه، به طور طبيعى افرادى پيدا مى شوند داراى شرايط استثنايى كه تنها با كار خود، قادر به تأمين نيازهاى زندگى خويش نيستند و محروميت هاى بسيارى دارند؛ مثلا افرادى با نقص عضو متولد مى شوند كه مثل ديگران قادر به تلاش و تأمين مصالح اجتماعى نيستند و گاهى درصد نقص عضو يك فرد به اندازه اى است كه نفع او براى جامعه، قابل مقايسه با نيازهاى او به جامعه نيست؛ زيرا نياز او به جامعه بسيار بيش از نفعى است كه او به جامعه مى رساند.

   براساس اصل عدل، دريافت اين فرد از جامعه بايد به همان اندازه اى باشد كه او براى جامعه كار مى كند و اگر اصل عدل، تنها اصل تعيين كننده روابط اجتماعى باشد، نتيجه اش اين است كه چنين فردى از تأمين نيازمندى هاى مادى و معنوىِ خود محروم بماند. در اين جا اين پرسش مطرح مى شود كه در اسلام، جز انديشه عدالت، چه انديشه ديگرى وجود دارد كه در سايه آن، نياز اين قشر هم تأمين شود؟

   در پاسخ بايد گفت: اسلام در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى كند. اصل احسان براى جبران كمبودها و نيازهاى چنين افرادى است كه در هر جامعه وجود دارند، افرادى كه نقص عضو مادرزادى دارند و يا در اثر حوادثى نقص عضو پيدا كرده اند.

   به هرحال، از اين نوع افراد، كه قادر به كار نيستند و نمى توانند در جامعه نقشى ايفا كنند، در هر جامعه اى كم و بيش وجود دارند، پس لازم است افراد ديگر، به شكلى بار زندگىِ اين ها را به دوش كشند و برجامعه لازم است كه زندگىِ اين افراد را اداره و يا دست كم، نيازهاى اوليه و ضرورى آنان را تأمين كند.

   با توجه به اين دو مطلب، موقعيت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى

روشن مى شود. خداوند در يك آيه، به اين، دو اصل اشاره كرده، مى فرمايد:

      (إِنَّ اْللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسانِ)(1).

   اما همان طور كه اصل عدل به تنهايى پاسخ گوى نيازهاى اجتماعى نيست، اصل احسان نيز به تنهايى كافى نيست؛ زيرا اگر اساس زندگىِ اجتماعى، بر احسان باشد، انگيزه فعاليت و مشاركت در زندگىِ اجتماعى ضعيف مى شود.

   اگر هر كس بيش از حق خود و بيش از اندازه اى كه به ديگران فايده مى رساند وكارى كه براى جامعه مى كند، از اجتماع بهره بگيرد، انگيزه چندانى براى مشاركت و فعاليت در زندگىِ اجتماعى براى او باقى نمى ماند و نيازى به كار و تلاش احساس نمى كند، بلكه بسيارى، اساس زندگىِ خود را بر تن آسايى و راحت طلبى مى گذارند و از دست آورد فعاليت هاى ديگران استفاده مى كنند و نظام اجتماعى به هم مى ريزد؛ چنان كه اگر فقط روى عدل تكيه شود، افرادى كه به هر شكل قادر به كار نيستند، براى هميشه محروم مى مانند و از زندگى ساقط مى شوند.

   در بعضى از مكتب هاى مادى، تنها روى اصل عدل تكيه شده و افرادى كه از كار و فعاليت افتاده اند، عضو جامعه شمرده نمى شوند و حتى گاهى كمر به نابودىِ آن ها مى بندند؛ مثلاً نقل شده است در جوامع كمونيستى، افراد وامانده و از كارافتاده را سربه نيست مى كردند و مى گفتند اين ها به درد جامعه نمى خورند و چون نمى توانند بارى را از جامعه به دوش كشند، نبايد از منافع جامعه بهره مند شوند.

   اسلام چنين انديشه اى را مردود دانسته و براين عقيده است كه جامعه موظف به تأمين زندگىِ افراد از كار افتاده است. از اين رو، قرآن كريم در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى كند و در واقع، اين اصل را به منظور تأمين زندگىِ اين گونه افراد، كه از تأمين زندگىِ خود ناتوانند، مطرح كرده است.

ج) اصل تقدم مصالح معنوى برمنافع مادى

اصل سوم، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمين نيازهاى مادى با رعايت مصالح معنوى تزاحم پيدا مى كند. اگر در جامعه اى همه نيروى مردم صرف


1ـ نحل/ 90.

كارهاى اقتصادى و پيشرفت هاى مادى شود، طبعاً اين جامعه در بُعد اقتصادى و زندگىِ مادى پيشرفت چشمگيرى خواهد كرد؛ زيرا همه نيروهاى مردم، در اين جهت بسيج شده است. حال اگر اين جامعه در بخشى از اوقات خود به معنويات بپردازد، طبيعى است كه به همان ميزان، از پيشرفت هاى مادى آن كاسته خواهد شد و در اين جا است كه ميان پيشرفت مادى و معنوىِ آن جامعه، تزاحم به وجود مى آيد.

   البته نبايد از اين مسئله هم غافل شد كه گاهى عقب افتادگى هاى مادى، به منافع معنوى نيز لطمه مى زند؛ اما چنين رابطه اى كلى و همه جانبه نيست. چنان كه گاهى نيز معنويات يك جامعه، به پيشرفت هاى مادىِ آن كمك مى كند؛ مثلا كارگرى كه امين و درست كار باشد يا كارفرمايى كه در انديشه كارگران و زيردستان خود باشد، اين گونه خصلت هاى معنوى، به پيشرفت مادىِ جامعه كمك مى كند.

   بنابراين، مى توان جامعه اى را فرض كرد در حدى از فرهنگ و اخلاق كه جلوى ضررهاى مادى را بگيرد؛ مانند جامعه اى كه در آن مى گسارى، مواد مخدر و شهوترانى هاى افراطى كه به منافع مادى انسان هم زيان مى رساند، وجود نداشته باشد. در چنين جامعه اى رشد مادى در بالاترين حد است و معنويات آن نيز در حدى است كه به رشد مادىِ آن كمك مى كند؛ اما از رشد معنوى، عبادت، مناجات، دعا و تفكر در مسائل فلسفى و عرفانى، در آن خبرى نيست.

   حال اگر جامعه اى را فرض كنيم كه وقت خود را تنها در امور مادى و اقتصادى صرف نكند بلكه اعضاى آن بخشى از وقت خود را به امور معنوى اختصاص دهند و يا گروهى از اعضاى آن به امور معنوى بپردازند، طبيعى است كه جامعه در چنين وضعى، در پيشرفت مادى و اقتصادىِ خود، به پاى جامعه نخست نمى رسد؛ ولى مسلّماً در معنويات، از آن جامعه، پيشرفته تر است.

   آن چه گفته شد، بيانگر نوعى تزاحم ميان ماديات و معنويات است كه براى جامعه، دست يابى به هر دو ممكن نيست، بلكه، ناگزير است يا بالاترين رشد مادى را بگيرد و رشد معنوى را رها كند و يا برعكس، رشد معنوى را دنبال كرده، به رشد كم ترى در ابعاد مادى و اقتصادى اكتفا كند. بنابراين، تزاحم بين تأمين مصالح مادى و تأمين مصالح معنوى تا حدى معقول به نظر مى رسد.

   اكنون كه تزاحم ميان مصالح مادى و معنوى تبيين شد، اين پرسش مطرح مى شود كه در صورت تزاحم ميان ماديات و معنويات در جامعه، كدام اصل مى تواند در رفع اين تزاحم و تنظيم روابط اجتماعى به ما كمك كند؟ و آيا عالى ترين حد از مصالح مادى را بايد مقدم داشت و رشد معنوى را كنار گذاشت و يا به قيمت پذيرش رشد مادى كم تر، مصالح معنوى را نيز تأمين نمود؟

   اين پرسش، تنها به روابط داخلىِ جامعه محدود نمى شود، بلكه در روابط بين الملل نيز، اين تزاحم و پرسش مطرح مى شود. اگر رابطه جامعه اسلامى با يك جامعه غيراسلامى، كم توجهى و ضعف معنويات را به بار آورد و جمع ميان رشد معنوى و ايجاد رابطه با آن جامعه، ناممكن باشد، باز هم اين پرسش مطرح مى شود كه كدام اصل مى تواند در رفع اين تزاحم به ما كمك كند و ما بايد كدام يك از آن دو را به قيمت از دست دادن ديگرى، به دست آوريم؟ آيا رابطه با آن جامعه برقرار كنيم و آن رشد معنوىِ مزاحم را رها كنيم و يا رشد معنوى را دنبال كنيم و اين گونه روابط مزاحم با آن را برقرار نكنيم؟

   بديهى است كه اصل نخست، يعنى، عدل، در اين زمينه كارآيى ندارد و نمى تواند راه حل اين مشكل باشد؛ زيرا فرض بر اين است كه در معاملات و داد و ستدها، عدالت و توازن برقرار است. با وجود اين، چنين تزاحمى نيز وجود دارد. اصل دوم، يعنى احسان نيز در اين جا نمى تواند مشكل گشا باشد؛ زيرا فرض ما، دو جامعه متعادل است كه هيچ يك نيازى به ديگرى ندارد و يا در داخل جامعه، افراد آن، چنين نياز مادى اى ندارند.

   بنابراين، در اين جا ما نيازمند اصل سومى هستيم كه عبارت است از «تقدم معنويات بر ماديات». اگر تزاحمى بين ماديات و معنويات پيدا شد، معنويات مقدم خواهند بود؛ زيرا انسانيت انسان و كمال حقيقىِ او در سايه معنويات به دست مى آيد. معنويات، انسان را به خدا نزديك مى سازد و زندگىِ مادى، مقدمه دست يابى به معنويات و وسيله تأمين آن خواهد بود. اگر وسيله، ما را به هدف نزديك نكند و اصل يا هدف، فداى وسيله شود، چنين وسيله اى ارزش واقعىِ خود را از دست مى دهد.

   در بينش اسلامى، زندگىِ مادى، مقدمه آخرت است و منافع مادى وسيله اى است براى تحقق بخشيدن به مصالح معنوى، دارايى مادى، هدف نيست، بلكه وسيله اى است

تا انسان بتواند به كمك آن، انسانيتش را كامل كند. بنابراين، اگر تزاحمى بين اين دو به وجود آيد، بايد امور معنوى را مقدم داشت.

   البته در فرض هاى نادرى ممكن است مرتبه اى از مصالح معنوى، فداى مراتب عظيمى از مصالح شود كه اگر آن مصالح مادى تأمين نشود، مصالح معنوى هم در دراز مدت به خطر مى افتد. فرض كنيد جامعه اى به قحطى مبتلا شده و براى ادامه زندگى، ناچار از ايجاد ارتباط با جامعه ديگر باشد؛ اما اين ارتباط، اندكى انحطاط جامعه در امور معنوى و اخلاقى را به دنبال داشته باشد؛ ولى اصل معنويات و اخلاقيات باقى بماند. در اين صورت، اگر اين ارتباط نباشد، اصلا وجود اين جامعه به خطر مى افتد و ديگر نمى تواند زنده بماند تا به كمالاتش برسد و اگر ارتباط برقرار شود، حيات مادى و معنوىِ جامعه محفوظ مى ماند، هر چند كه لطمه ناچيزى به معنويات آن خواهد خورد.

   شايد در چنين فرض هاى نادرى بتوان گفت كه بعضى از كمالات معنوى را مى شود فداى چنين مصالح مادىِ مهمى كرد كه قوام جامعه، به آن بستگى دارد؛ اما اين يك فرض نادر است و اصل كلى بر اين است كه مصالح معنوى، بر مصالح مادى، مقدم است.

   اگر ما دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلام را ملاحظه كنيم، در لابه لاى آن ها اين اصل را به روشنى خواهيم يافت. خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:

(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلا)(1)

خداوند براى كافران تسلطى بر مؤمنان قرار نداده است.

يا مى فرمايد:

(وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ)(2)

عزت از آنِ خدا و فرستاده خدا و مؤمنين است.

   اگر رابطه اقتصادى با جامعه اى، استقلال، عزت و عظمت جامعه مسلمانان را به خطر بيندازد، بايد چنين رابطه اى قطع شود. ما آن تكنولوژى را نداشته باشيم؛ ولى استقلال و عزت جامعه اسلامى محفوظ بماند.

   هم چنين اگر برقرار كردن رابطه با كشورى موجب فساد اخلاق و از بين رفتن معنويات


1ـ نساء/ 141.

2ـ منافقون/ 8.

شود، هرگز برقرارىِ چنين رابطه اى جايز نيست، هرچند كه مصالح فراوان مادى و دنيوى به دنبال داشته باشد. تبرّى از دشمنان اسلام لازم است، هر چند كه به از دست رفتن پاره اى از منافع مادى بينجامد؛ زيرا داشتن روابط دوستانه با دشمنان اسلام، مصالح معنوىِ جامعه اسلامى را به خطر مى اندازد و فرهنگ اسلامى را تضعيف مى كند.

   در عصر ما اگر جامعه ايران مى پذيرفت كه يكى از ايالات آمريكا شود و در منافع و امتيازات مادى، با ديگر ايالات آن شريك باشد، شايد اين از جهت مادى به نفعش مى بود؛ اما اگر مردم ايران بخواهند به عنوان يك دولت اسلامى، قوانين و ارزش هاى معنوىِ خود را حفظ كنند، ناگزير بايد از چنين منافعى بگذرند و از پيوند با آن كشور چشم پوشى كنند، بلكه لازم است روياروى آمريكا قرار گيرند.

   در روابط فردى و گروهى نيز همين ملاك حاكم است. اين كه در بعضى از روايات آمده است كه با كسانى كه فلان مفسده اخلاقى را دارند، معاشرت نكنيد، به همين دليل است. ملاك اين احكام، نه عدل است و نه احسان، بلكه اصل سوم، يعنى اصل تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است كه چنين احكامى را به دنبال مى آورد.

د) اصل رعايت اولويت

اصل چهارم براى پاسخ گويى به نيازهاى ارزشىِ جامعه، اصل «درجه بندىِ روابط اجتماعى» است. ارتباط افراد جامعه با همديگر و پيوند زندگىِ آنان در يك سطح نيست. كسانى هستند كه زندگى شان در تمام شبانه روز، با يكديگر پيوند خورده و در همه ابعاد و مسائل زندگى، با هم ارتباط دارند. كسانى نيز هستند كه ارتباطشان در اين حد نيست و مثلا هفته اى يا ماهى يك بار، بيش تر با هم ارتباط ندارند. بنابراين، با اين كه زندگى افراد يك جامعه، خواه و ناخواه، به هم مربوط است و مستقيم و غير مستقيم، به هم پيوند خورده، ولى در اين ارتباطات، خطوط پررنگ و كم رنگى وجود دارد كه شدت و ضعف و تفاوت بسيارى با هم دارند.

   اين تفاوت ارتباطات و دورى و نزديكى افراد، زمينه ديگرى است براى شكل گرفتن حقوق و تكاليف اجتماعى كه نوعى تقسيم وظيفه را ايجاب خواهد كرد و در كنار سه اصل گذشته، اصل چهارمى را مطرح مى سازد. سلسله مراتبى كه در رابطه افراد وجود

دارد و درجات قرب و بعدى كه در زندگى شان هست، مقتضىِ حقوق و تكاليف مختلفى براى آنان خواهد بود. تكاليف فرد نسبت به يكايك افراد جامعه، كاملا يك سان نيست، بلكه به تناسب دورى و نزديكى و تماس و خويشاوندىِ مختلفى كه دارند، تفاوت پيدا مى كند. هم چنين حقوقى هم كه بر يكديگر دارند، تحت تأثير اين عامل، داراى درجات و كيفيت هاى متفاوتى خواهد بود.

   نتيجه مى گيريم كه يكى از معيارهاى اختلاف حقوق و تكاليف، همين اختلاف ارتباطات اجتماعى است كه به عنوان يك اصل مهم ديگر بايد درجه بندى شده و ترتيب اهم و مهم، در آن ها رعايت گردد. خداوند در قرآن كريم، آن جا كه مى فرمايد:

(وَأُوْلُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فى كِتابِ اللَّهِ)(1).

و خويشاوندان بعضى شان در كتاب خدا نسبت به بعضى ديگر اولويت دارند.

   بر اين اصل تأكيد كرده و نشان مى دهد كه حتى خويشان و بستگان ما هم يك سان نيستند و بعضى از آن ها بر بعضى ديگر مقدمند.

   اسلام حتى براى همسايگان نزديك، حقوق خاص قرار داده است. پس هر چه پيوند نزديك تر باشد، روابط متقابل، قوى تر و حقوق و تكاليف دو طرف، نسبت به هم بيش تر است.

خلاصه و جمع بندى

با توجه به آن چه تاكنون گفته ايم، براى ارزشيابىِ افعال، تا اين جا توانسته ايم چهار اصل كلى را از منابع و مدارك اسلامى استخراج كنيم:

   اول، اصل عدل و موازنه حق و تكليف فرد، نسبت به جامعه.

   دوم، اصل احسان.

   سوم، اصل تقدم مصالح معنوى بر ماديات.

   چهارم، اصل رعايت اولويت.


1ـ انفال/ 75.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org