درس‌هاى اخلاق: شرح نصایح امام محمد باقر علیه السلام

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
رمضان 1432
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 10 مرداد, 1390
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر مرداد 90 ---
جلسه دوم: نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر مرداد 90 ---
جلسه سوم: از تحسین دیگران سرمست نشو! مرداد 90 ---
جلسه چهارم: از سرزنش دیگران محزون نشو! مرداد 90 ---
جلسه پنجم: دنیا، میدان کُشتی با نفس مرداد 90 ---
جلسه ششم: عوامل ایجاد انگیزه شُکر مرداد 90 ---
جلسه هفتم: خوف صادق مرداد 90 ---
جلسه هشتم: فایده عمل خالص مرداد 90 ---
جلسه نهم: چگونه انسانی قانع باشیم مرداد 90 ---
جلسه دهم: چگونه عزیز باشیم مرداد 90 ---
جلسه یازدهم: رابطه عُجب و معرفت نفس مرداد 90 ---
جلسه دوازدهم: آسایش و برکت در سایه تفویض مرداد 90 ---
جلسه سیزدهم: درمان ناراحتی جسم و روح مرداد 90 ---
جلسه چهاردهم: چگونه رقّت قلب پیدا کنیم؟ مرداد 90 ---
جلسه پانزدهم: نور قلب مرداد 90 ---
جلسه شانزدهم: خوف و رجای صادق مرداد 90 ---
جلسه هفدهم: محبوبان خدا مرداد 90 ---
جلسه هجدهم: از تسویف، سستی و غفلت بپرهیز! مرداد 90 ---
جلسه نوزدهم: شیرینی مناجات با خدا مرداد 90 ---