فهرست مطالب

درس‌های اخلاق سال تحصیلی 91-92

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1391-1392
تاریخ اثر: 
شنبه, 1 مهر, 1391
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: شناخت خویش، اساسی‌ترین شناخت شهريور 91 ---
جلسه دوم: سه گام اساسی در مسیر کمال حقیقی مهر 91 ---
جلسه سوم: مراتب معرفت خدا مهر 91 ---
جلسه چهارم: آثار معرفت خدا مهر 91 ---
جلسه پنجم: معرفت قلبی به خداوند مهر 91 ---
جلسه ششم: معرفتی از سنخ نور آبان 91 ---
جلسه هفتم: نقش ذکر در معرفت قلبی به خداوند آبان 91 ---
جلسه هشتم: جایگاه مفاهیم در معرفت قلبی به خداوند آذر 91 ---
جلسه نهم: واکاوی حقیقت امیال آذر 91 ---
جلسه دهم: تبیین ظهور تدریجی امیال و حکمت آن آذر 91 ---
جلسه یازدهم: تعامل شناخت‌ها و امیال در تکامل انسان آذر 91 ---
جلسه دوازدهم: سازوکار، عوامل و موانع انتخاب در انسان دى 91 ---
جلسه سیزدهم: رابطه متقابل ایمان و عمل دى 91 ---
جلسه چهاردهم: نقش اعمال جوانجی در تقویت ایمان بهمن 91 ---
جلسه پانزدهم: رابطه متقابل توکل و ایمان بهمن 91 ---
جلسه شانزدهم: مبادی شناختی توکل بهمن 91 ---
جلسه هفدهم: توکل در آیینه قرآن و روایات اسفند 91 ---
جلسه هجدهم: واکاوی حقیقت توکل اسفند 91 ---
جلسه نوزدهم: فروعاتی از بحث توکل اسفند 91 ---
جلسه بیستم:توکل در آینه روایات فروردين 92 ---
جلسه بیست‌ویکم:چرا و بر چه‌کسی توکل کنیم؟ فروردين 92 ---
جلسه بیست‌ودوم:رضا مقامی فراتر از توکل ارديبهشت 92 ---
جلسه بیست‌وسوم:مبنا، متعلقات، و انواع رضا ارديبهشت 92 ---
جلسه بیست‌وچهارم:چگونه می‌توان به مقام رضا رسید؟ ارديبهشت 92 ---
جلسه بیست‌وپنجم:چرا و چگونه از شرور راضی باشیم؟ ارديبهشت 92 ---
جلسه بیست‌وششم:مقام رضا و اختیار انسان خرداد 92 ---
جلسه بیست‌وهفتم:مقام رضا و شرور عالم خرداد 92 ---
جلسه بیست‌وهشتم:مقام رضا در آیینه روایات خرداد 92 ---
جلسه بیست‌ونهم:رضوان الهی خرداد 92 ---