مقدمه ناشر

 

مقدمه ناشر

عالى‌ترین مقصد آدمى، نیل به قرب حق تعالى است كه از آثار آن درك لذت مناجات با معبود و شنیدن نجواى پروردگار با خویش است. این مرحله و مرتبه نهایى كمال انسانى و این مطالب تنها در پرتو خودسازى، مجاهده با نفس و گام سپردن در مسیر پیروى معبود و جلب رضایت او، و همگى در سایه عنایت و توفیق الاهى حاصل مى‌گردد: فَبِكَ إِلَى لَذِیذِ مُنَاجَاتِكَ وَصَلُوا وَ مِنْكَ أَقْصى مَقَاصِدِهِمْ حَصَّلُوا.

   سرآمد بندگان خدا در مسیر پیروى حضرت حق و دلدادگى به معبود، پیامبران الاهى هستند كه از خود و ماسواى حق رستند و به معبود پیوستند و آن‌سان شمیم حضور و شهود معبود، آنان را سرخوش ساخت كه از خود بیخود و غرق تماشاى جلوه‌هاى یار شدند. از شمار آن پیامبران الاهى، حضرت موسى(علیه السلام)، آن پیامبر اولواالعزم و والامرتبه است كه زندگى سراسر درس آموز خویش را در راه مجاهده و مبارزه با فرعون و دشمنان خدا، و دعوت به توحید و تحقق حاكمیت حق و قوانین الاهى گذراند. او در این مسیر تا بدان‌جا پیش رفت كه خداوند او را به خلوت حریم خویش بار داد و مخاطب كلام و نجواى خویش ساخت. و

احادیث قدسى دستاورد چنان موقعیت‌هایى است كه شرح نمونه‌اى از آن‌ها را پیش رو دارید.

   امید آن كه این اثر، مرضى خداوند و حضرت ولى عصر ‌عجل الله تعالى فرجه الشریف‌ـ و مقبول خوانندگان ارجمند قرار گیرد.

مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)