شرح دعای مکارم الاخلاق؛ درس‌های اخلاق سال تحصیلی 1397-1398

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1397-1398
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ بحثی مقدماتی در شرح دعای مکارم الاخلاق مهر 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوم؛ ریشه فضایل مهر 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سوم؛ وابستگی خلیفة‌الله به لطف و قدرت الهی مهر 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهارم؛ درخواست فراغت برای رسیدن به غایت مهر 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پنجم؛ اهداف طولی در آفرینش عالم و انسان آبان 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه ششم؛ مقدمات و آفات دست‌یابی به هدف خلقت فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هفتم؛چرایی درخواست نیازهای مادی از خدا فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هشتم؛ سه عنصر اصلی برای رسیدن به سعادت فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه نهم؛ معیار ارزش‌گذاری زندگی و مرگ آبان 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دهم؛ مقدمات و اسباب کسب فضایل را هم از خدا بخواهیم آذر 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه یازدهم؛ گزینه‌های مطلوب در برخورد با دشمنان گوناگون آذر 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوازدهم؛ ملاک ارزش اخلاقی در اسلام دى 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سیزدهم؛ ارزش‌های اجتماعی؛ مکارم اخلاقی باواسطه فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهاردهم؛ قرب الهی، ملاک ارزش اخلاقی در اسلام دى 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پانزدهم؛ از مذمت خودبزرگ‌بینی تا تشویق به همراهی با مردم بهمن 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه شانزدهم؛ گستره لزوم همراهی با اکثریت بهمن 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هفدهم؛ بایدها و نبایدهای همراهی با جماعت بهمن 97 فایل برای‌ دریافت ‌فایل ‌تصویری ‌این ‌جارا کلیک ‌کنید
جلسه هجدهم؛ توشه‌های راه بندگی بهمن 97 فایل برای دریافت فایل تصویری کلیک کنید
جلسه نوزدهم؛ چشم امید مرا به خود بدوز! اسفند 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیستم؛ عوامل و موانع قلبی و رفتاری سیر الی الله اسفند 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ویکم؛ جایگاه دعا برای امور اختیاری اسفند 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ودوم؛ دوراهی بهشت و دوزخ فروردين 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وسوم؛ جهان؛ بستر تکامل انسان فروردين 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وچهارم؛ فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید