صوت و فیلم

صوت:

فردگرایی؛ بزرگ‌ترین انحراف فکری و ارزشی

در دیدار با جامعه ایمانی مشعر
تاریخ سخنرانی: 
1395/05/28
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 28 مرداد, 1395