صوت و فیلم

صوت:

ارزشمندترین خدمت به جامعه اسلامی

در دوازدهمین نشست دفتر پژوهش‌ها‌ی فرهنگی
تاریخ سخنرانی: 
1388/12/13