صوت و فیلم

صوت:

نقش تقويت اعتقادات و ارزش‌هاي ديني در جهش علم و فناوری

در دیدار با گروهی از بنیاد فناوری پردیس
تاریخ سخنرانی: 
1393/09/09