قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

فصل سيزدهم

اخلاق بين المللى

 • دسته بندىِ كفار
 • عدالت در ارتباط با غير محارب
 • احسان به غير محارب
 • تعادل در روابط با غير حربى
 • رابطه مسلمانان با محاربان
 • حق دفاع از خويش
 • جهاد ابتدايى و نظام ارزشىِ معاصر
 • نقد و بررسى
 • دخالت در زندگىِ ديگران
 • اهداف و ويژگى هاى جهاد ابتدايى
 • شرايط ورود به جنگ
 • آداب و ارزشها در حال جنگ

مقدمه

آخرين بخش از مباحث اخلاقى، بحث ارزش هاى اخلاقى در روابط بين الملل است. منظور اين است كه رابطه جوامع اسلامى با ديگر جوامع، كه داراى عقايد و ارزش هاى اسلامى نيستند، چگونه بايد باشد؟

   اما بحث درباره كيفيت رابطه جوامع اسلامى با يكديگر ضرورتى ندارد؛ زيرا با توجه به اين كه مرز جامعه اسلامى عقيده است و همه مسلمان ها جامعه واحدى را تشكيل مى دهند، اين بحث، در واقع، بى موضوع است.

   بنابراين، موضوع بحث، اين است كه مسلمان ها با غير مسلمان ها چگونه بايد رفتار كنند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: اين مسئله ابعاد مختلفى دارد؛ مثل اين كه جوامع غير اسلامى چند دسته هستند؟ و احكام فقهى و سياسىِ اسلام، درباره هر يك از آن ها چيست؟ كه اين گونه مباحث در بحث هاى حقوقى اسلام طرح مى شود.

دسته بندىِ كفار

ما در اين جا به اختصار و به طور كلى مى گوييم: جوامع غير اسلامى، از دو دسته خارج نيستند: نخست، آن جوامعى كه غير مسلمانند؛ ولى حقوق مسلمان ها را محترم مى شمارند. دوم، آن جوامعى كه حقوق جامعه اسلامى را محترم نمى شمارند، بلكه در تضاد با جامعه اسلامى و در فكر نابودكردن نظام اسلامى و دين اسلام هستند.

   دسته نخست را «كفار غير محارب» مى نامند و دسته دوم را «كفار محارب» مى نامند. دسته نخست، كم و بيش، حقوق مسلمان ها را محترم مى شمارند؛ مثل كفار ذمّى يا معاهد كه روابطشان با مسلمان ها طبق معيارهاى كلى، كه در ارزش اجتماعى مطرح كرديم، زير يكى از دو عنوان عدل يا احسان، قابل طرح و بررسى است.

عدالت در ارتباط با غير محارب

تا آن جا كه به اصل عدالت مربوط مى شود، طبيعى است كه آن دسته از كفار، كه حقوقى را براى مسلمانان محترم مى شمارند، اين توقع را از مسلمان ها دارند كه متقابلاً مسلمانان نيز حقوق ايشان را محترم بشمارند. اين يكى از مصاديق عدل است و در اسلام معتبر شناخته شده است. ما در بحث دوستى با غير مسلمان ها و نيز در بحث تعهدات و پاى بندى به پيمان ها اين حقيقت را بيان كرديم. در آن جا گفتيم كه دستور اسلام درباره پيمان هاى ميان مسلمان ها و كفار اين است كه تا وقتى كه كفار بر سرپيمانشان هستند، مسلمان ها نيز بايد به اين پيمان ها وفادار باشند.

   در يك جمله مى توان گفت: به طور كلى، ارزش هايى كه در مسائل اجتماعى مطرح مى شوند ـ مثل محترم شمردن جان، مال، ناموس و حيثيت ـ درباره اين دسته از كفار، يعنى غير حربى، مطرحند و جز در موارد استثنايى، كه ممكن است اين احترام ها از افراد برداشته شود، مثل آن جا كه حكم قصاص اجرا مى شود، بايد اين حرمت ها درباره كفار غير حربى رعايت شود؛ همان طور كه درباره مسلمان ها رعايت مى شود و اصل كلى و حاكم بر روابط مسلمانان با كفار غير محارب، رعايت عدالت و احترام متقابل خواهد بود.

احسان به غير محارب

همان طور كه در جامعه اسلامى، مؤمنان بايد به مستمندان و كسانى كه محروميت هايى دارند، احسان كنند، در ارتباط با جوامع خارج از جامعه اسلامى نيز احسان به ديگران، يعنى غير مسلمان هايى كه غير حربى اند، قابل طرح است؛ مثلا اگر يك جامعه غير حربى، كه با مسلمان ها معاهده و پيمان دارد، دچار قحطى و خشكسالى يا سيل و زلزله و امثال اين مشكلات شد، بسيار به جا است كه مسلمان ها به افراد آن جامعه احسان كنند و در چنين روزهاى سختى، دست آنان را بگيرند. به هر حال، ارزش احسان، همان طور كه درباره مسلمان ها مطرح مى شد، درباره كفار غير حربى نيز مطرح مى شود.

تعادل در روابط با غير حربى

در مورد ارتباط مسلمان ها با غير محاربان، كه جان و مالشان از نظر اسلام محترم است،

مسئله خاصى وجود ندارد، جز اين كه بايد اين روابط، متعادل باشد. تعادل در روابط، دو رويه دارد:

   نخست آن كه روابط جامعه اسلامى با كفار غير محارب، به گونه اى نباشد كه مسلمان ها زير دست آن ها باشند و نوعى سيادت و برترى براى كفار به وجود آيد. اگر در درون جامعه اسلامى، خود مسلمان ها بعضى شان بر بعض ديگر، برترى داشته باشند اشكالى ندارد؛ ولى در روابط بين المللى، ميان مسلمان و غير مسلمان، بايد سيادت اسلام محفوظ باشد و برترىِ كفار بر مسلمانان نفى شود كه خداوند در قرآن كريم به صراحت مى فرمايد:

(وَلَنْ يَجْعَلَ الْلّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(1).

خداوند هرگز براى كفار، بر مؤمنان راهى (براى سيادت و برترى) قرار نداده است.

   البته اين موضوع، بسيار گسترده و پيچيده است و اهدافى كه امروز براى ما
مطرح است، مانند استقلال اقتصادى و سياسى و خودكفايى، همه زير اين عنوان
قرار دارند. به هر حال، مسلمان ها نبايد ريزه خوارخوان ديگران باشند، دستشان را
پيش كفار دراز كنند و ارتباطشان با كفار به شكلى باشد كه ذلت جامعه اسلامى از آن استشمام شود.

   بنابراين، اوّلاً جامعه اسلامى، نبايد زيريوغ جوامع كفر و استكبار قرار گيرد و ثانياً، اگر جامعه اسلامى، در شرايط اضطرارى يا در اثر تنبلى و كم كارى و يا به علت هاى ديگر، غافلگير شد و به جامعه كفر وابستگى پيدا كرد، بايد تلاش و جديت كند تا هر چه سريع تر خود را از اين وابستگى برهاند و سيادت اسلامى را به جامعه برگرداند؛ چرا كه اصل در اسلام و جامعه اسلامى، عدم وابستگى به كفار است.

   دوم، هنگامى كه جامعه اسلامى، بر جامعه كافر برترى و سيادت يافت، نبايد با با آنان، رفتار ظالمانه داشته باشد و موجب بدنامىِ اسلام و مسلمانان شود، بلكه بايد با رفتار خوب و عادلانه خود با كفار، نظر آنان را به سوى اسلام جلب كند.

   البته ارزش هايى در جامعه اسلامى معتبر هستند، مانند حجاب، كه ديگران آن را ضد


1ـ نساء/ 141.

ارزش مى دانند. در اين جا كه سخن از خوش برخوردىِ مسلمان ها است، منظور اين نيست كه مسلمان ها اين گونه ارزش ها را كنار بگذارند تا ديگران بر آنان خرده گيرى نكنند. ارزش هاى اصيل اسلام بايد رعايت بشود. متأسفانه در گذشته، رفتار بعضى از سلاطين مسلمان با كفار، به بهانه اين كه آن ها كافر بوده اند، رفتارى خشن و غير دوستانه و نادرست بوده و باعث بدنامىِ جوامع اسلامى شده است كه اين گونه رفتارها علاوه بر آن كه، خود به خود، مرجوح و ضد ارزشند، از اين جهت نيز كه اسلام را تهديد و موقعيت مسلمانان را در دل غير مسلمانان سست مى كنند به عنوان ثانوى، زشتىِ بيش ترى پيدا مى كنند و مسلمانان نبايد به چنين كارهايى دست بزنند.

رابطه مسلمانان با محاربان

رابطه جامعه اسلامى با كفار حربى، زمينه طرح بحث هاى بسيارى را فراهم مى كند كه در اين جا به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم.

حق دفاع از خويش

اگر كسانى اقدام به جنگ با جامعه اسلامى و تجاوز به حقوق مسلمانان كنند، از نظر درك عمومى و ارزش هايى كه همه انسان ها پذيرفته اند، حق دفاع براى مسلمان ها محفوظ و دفاع از خويش، كارى درست و توجيه پذير خواهد بود؛ ولى مسئله اين است كه ما در اسلام، جهاد ابتدايى هم داريم؛ اما اين بر اساس نظام ارزشى اى كه امروز در جهان پذيرفته شده، قابل توجيه نيست. از اين جهت، بسيارى از انديشمندان مسلمان، در اين عصر تلاش كرده اند كه همه جنگ هاى اسلام را به شكلى، جنگ هاى دفاعى قلمداد كنند و سعى كرده اند وانمود كنند كه همه جنگ هاى صدر اسلام، جنگ دفاعى بوده است تا در چارچوب اصول و معيارها و ارزش هاى مقبول فعلى، توجيه پذير باشند؛ ولى حقيقت اين است كه اين اختلاف برمى گردد به اختلاف در فلسفه ارزش ها از ديدگاه اسلام و مكاتب ديگر. البته جاى اين بحث، به تفصيل، در مباحث حقوقى و سياسى است؛ ولى اجمالاً و در حدى كه در اين بحث تناسب داشته باشد، مطالبى را در اين زمينه بيان مى كنيم.

جهاد ابتدايى و نظام ارزشىِ معاصر

نظام ارزشى اى كه امروز بر جهان حاكم است و اكثريت ملت ها آن را كم و بيش، پذيرفته اند، اصولى است كه درچارچوب آزادى خواهى و ليبراليسم مطرح مى شود و حكومتى است كه آن را دموكراسى مى نامند.

   اعلاميه حقوق بشر و نظاير آن، كه در نظام ارزشىِ جهان امروز معتبر است،
براساس نظام ارزشىِ آزادى خواهى و ليبراليسم استوار گرديده و مدعى است كه براى هر انسانى، از آن جهت كه انسان است، حقوق ثابت و لايتغيّرى وجود دارد كه از
آن جمله، اين است كه آزادىِ هر فرد و هر گروه، در جامعه، و آزادىِ هر جامعه، در
ميان جوامع جهانى و نسبت به جامعه ديگر، بايد محترم باشد و مورد تجاوز ديگران
قرار نگيرد.

   براين اساس، در روابط بين المللى هم گفته مى شود كه همه جوامع بايد حقوق يكديگر را رعايت كنند و در امور داخلىِ يكديگر دخالت نكنند. در بيانيه هايى كه سران كشورها پس از ملاقات با هم منتشر مى كنند، غالباً بر اين دو اصل، يعنى «رعايت حقوق متقابل» و «دخالت نكردن هر يك در امور داخلىِ ديگرى» تأكيد مى شود.

   ريشه اين گونه مطالب همين است كه انسان، از اين جهت كه انسان است، به طور طبيعى يا فطرى، حقوقى دارد كه همه بايد آن حقوق را رعايت كنند و هر انسانى، تا حدى كه زيانى به ديگرى نرسد، در رفتار خود آزاد است و هيچ كس نمى تواند اين آزادى را از او سلب كند.

   بنابراين، اگر جامعه اى كفر را پذيرفت و نظام مبتنى بر كفر و شرك را بررفتار اعضاى خود حاكم كرد، هيچ جامعه ديگرى حق ندارد در آن جامعه دخالت كند و مردم آن جامعه را عليه دولت خودشان بشوراند و نظام شرك آميز آن جامعه را براندازد.

   خلاصه آن كه، «حق زندگىِ آزاد براى هر فرد و جامعه در درون خودش» و «ناحق بودن دخالت در زندگىِ شخصىِ ديگران و در امور داخلىِ جوامع ديگر» دو اصل مسلّم ارزشى، در نظام حاكم بر جهان معاصر است و طبيعى است كه اين دو اصل، در تعارض آشكار با جهاد ابتدايى هستند كه در اسلام آمده است و اعتبار آن ها به معناى اين است كه راه بر جهاد ابتدايى مسدود خواهد بود.

نقد و بررسى

به نظر ما اين اصل يا اين قضيه كه «هر انسانى آزاد است هر طور مى خواهد زندگى كند» يا «هر جامعه اى آزاد است هر طور مى خواهد رفتار كند»، از قضاياى مشهوره است كه به اين صورت و با اين كليّت براى ما قابل قبول نيست؛ زيرا اين گونه قضايا پشتوانه هايى برهانى دارند كه اگر آن براهين در متن خود، مقيد به يك قيد باشند يا وجود قيدى را اقتضا كنند، اين قضايا نيز، كه اعتبار خود را از آن براهين مى گيرند، بر آن كليّت و وسعت باقى نمى مانند و مقيد به همان قيودى خواهند شد كه در برهان وجود دارد.

   نه تنها اصول و قضاياى نامبرده، بلكه همه مشهورات، داراى چنين محدوديت هايى هستند و حتى مثلاً، قضيه اى كه مى گويد: «راست گويى خوب است» كه يكى ديگر از مشهورات است و همه انسان ها آن را قبول دارند، هيچ گاه، كليّت ندارد؛ چرا كه در بعضى موارد، نه تنها مطلوب نيست، بلكه مذموم و ناپسند نيز هست؛ مثلا آن راستگويى كه جان كسى را به خطر بيندازد يا فساد ديگرى را به دنبال داشته باشد، نه تنها داراى چنين ارزش مثبتى نيست، بلكه ارزش منفى هم دارد.

   از نظر ما، چنان كه قبلاً هم گفتيم، اساس ارزش ها صرفاً به انسان بودن انسان بر نمى گردد، بلكه به رابطه انسان با خدا برمى گردد؛ نه به اين معنا كه ارزش ها را امورى صرفاً تشريعى و قراردادى و به اصطلاح علماى خودمان، جعلى بدانيم و بگوييم: هر چه را كه خدا در قوانين دينى و آسمانى، خوب ناميده، خوب است، و هر چه را بد دانسته، بد است، بدون آن كه به ريشه هاى فطرى و تأثيرهاى تكوينىِ آن ها ارتباطى داشته باشد؛ چرا كه اين سخن، مورد قبول ما نيست، بلكه به اين معنا كه با توجه به حكمت الهى و هدف آفرينش است كه همه ارزش ها شكل مى گيرند. پس براى دست يابى به ارزش ها بايد ببينيم خداوند چه هدفى از آفرينش انسان داشته است و در اين رابطه، ارزش ها را مورد توجه قرار دهيم.

   اكنون در مسئله آزادى فرد و جامعه، كه در اين جا مورد بحث ما است، نيز بايد به همين اصل مراجعه كنيم و ببينيم هدف از آفرينش انسان چيست؟

   به نظر ما، چنان كه قبلاً گفته ايم، هدف از آفرينش انسان، تكامل اختيارىِ او است و تكامل اختيارىِ انسان، از ديدگاه اسلام، تقرب به خداى متعال و سعادت معنوى و ابدى

او خواهد بود. با توجه به اين هدف و براساس اين حكمت الهى است كه همه ارزش هاى حقوقى و اخلاقى، جاى خودشان را پيدا مى كنند و اگر ما به هدف آفرينش انسان، توجه نكنيم، هيچ ارزش اخلاقى و حقوقى اى را نمى توانيم ثابت كنيم.

   آزادىِ انسان هم به عنوان يك ارزش، تا اندازه اى قابل طرح است؛ زيرا تكامل حقيقىِ انسان، بدون آزادىِ او ممكن نيست؛ چرا كه تكامل انسان، يك تكامل اختيارى است و بايد آزادانه حاصل شود، نه به صورت جبرى؛ ولى لازمه اين آزادى، آن نيست كه هيچ كس حق دخالت در زندگىِ شخصى يا اجتماعىِ ديگران را نداشته باشد؛ زيرا در بعضى موارد، براساس هدف آفرينش، حق دخالت در زندگىِ ديگران و حق جلوگيرى از بعضى كارهاشان، به انسان داده مى شود؛ مثلاً اگر كسى بخواهد خودكشى كند، بايد جلوى او را گرفت و جلوگيرى از چنين كارى، كه نوعى دخالت در زندگىِ خصوصى ديگران است، به هيچوجه خلاف اخلاق يا خلاف حقوق نيست، بلكه ترك آن، گناه و غير اخلاقى شمرده مى شود.

   مطلب بالا، در مورد دخالت در امور داخلىِ جوامع ديگر نيز دقيقاً صادق است. يك جامعه، وقتى ارزش دارد و محترم است كه هماهنگ با هدف كلىِ آفرينش سير كند و نظام رفتارى و آيين زندگى اش وقتى محترم است كه در جهت تكاملش باشد و يا دست كم، بر ضد تكامل آن جامعه و مانع تعالىِ آن نباشد.

   اما در مورد رفتار و نظامى كه هم به زيان خود آن جامعه است و هم به زيان ديگران، هيچ اصل كلىِ معتبرى وجود ندارد كه ارزش و احترام چنين رفتارى را اثبات و آزادىِ جامعه در مورد آن را تضمين كند و ديگران را از دخالت در امور داخلىِ آن جامعه، در مورد اين رفتارهاى نادرست، باز دارد.

   بديهى است كه اين نوع دخالت، به معناى نفى اختيار و سلب آزادى از ديگران نيست، بلكه به معناى فراهم كردن زمينه است براى استفاده درست از اختيار و آزادى و يا براى گزينش راه درست در زندگى.

دخالت در زندگىِ ديگران

مهم ترين دخالت هايى در زندگى فردىِ و اجتماعىِ ديگران، دخالت فكرى، ارشادى

است. اگر يك جامعه، فكر غلطى دارد، جامعه اسلامى موظف است تا آن جامعه را هدايت كند، بينش صحيح اسلامى را به آن جامعه بشناساند و تلاش كند كه دين حق را بپذيرند و اگر جامعه اى خواست براساس سوء اختيار خود، با اسلام مخالفت كند و حتى حاضر نشد دعوت اسلام را بشنود، چنين جامعه اى، از ديد اسلام، ارزشى ندارد.

   در اسلام، ارزش براى فرد يا جامعه اى است كه در مسير تكامل گام بردارد. قرآن بعضى انسان ها را در رديف چار پايان يا حتى پست تر از آن ها معرفى مى كند و رذل ترين و بدترين جنبندگان روى زمين را انسان هاى كافر و بى ايمان به خدا مى داند. در نظام ارزشىِ اسلام، انسان بماانه انسان، يعنى انسان هاى منهاى فكر و اعتقاد، ارزشى ندارند. در نظام ارزشىِ اسلام، انسان يك حيوان دوپا است كه باداشتن جهان بينى و ايدئولوژىِ صحيح، يعنى اسلام و ايمان به خدا، ارزش انسانى پيدا مى كند؛ يعنى در صورتى كه از جهت اعتقادات و ارزش ها متصل و مرتبط باخداى جهان بشود. اگر در موردى به كسانى كه فاقد اين ارزشند، حقوقى داده مى شود و احترامشان رعايت مى شود، به اميد اين است كه كم كم به اسلام گرايش پيدا كنند. اگر چنين اميدى به فرد يا جامعه بى خدا و غير مسلمان نباشد، هيچ ارزشى نزد خدا و مسلمان ها ندارد و گاهى خداوند عذابى مى فرستد و اين جامعه را نابود مى كند يا به مسلمانان دستور مى دهد تا با آن بجنگند كه اين هم نوع ديگرى از عذاب هاى الهى است؛ چنان كه در قرآن مى فرمايد:

(قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِاَيْديكُمْ)(1).

   انسان از آن جهت كه بنده خدا است، بايد اوامر الهى را اطاعت كند و هدف از تشريع الهى را تحقق بخشد. جامعه اسلامى بايد جوامع ديگر را به سوى حق هدايت كند و اگر قدرت هايى مانع مى شوند، آن ها را از سر راه تكامل انسان ها بردارد و اگر عناد ورزيدند، با آن ها بجنگد. جهاد ابتدايى در اسلام حق است، در صدر اسلام واقع شده است شكل كامل تر آن، در عصر ظهور حضرت ولىّ عصر(عليه السلام)واقع خواهد شد.

اهداف و ويژگى هاى جهاد ابتدايى

در جهاد ابتدايى هدف اين نيست كه جامعه اى برجامعه ديگر، تسلط پيدا كند و يا


1ـ توبه/ 14.

محدوده جغرافيايىِ يك كشور گسترش پيدا يابد. در جهاد ابتدايى، هدف، قدرت طلبى و دست انداختن به منافع اقتصادى و معادن و منابع و عوايد ديگران نيست. هدف، استثمار و استعمار و بهره كشى نيست، بلكه هدف اصلى در جهاد ابتدايى اين است كه انسان ها، همگى خداپرست شوند، حق را بشناسند و آن را اجرا كنند. در جوامعى كه مخالف با اسلام و دين و ارشاد و هدايتند، عملاً سردمداران جامعه و يا قشر خاصى، مردم را اين گونه به مخالفت وامى دارند تا زير بار حق و پذيرش دين حق نروند. اين ها نمى گذارند نداى عدالت اسلام به گوش مردم برسد كه طبعاً، اسلام با آن ها مى جنگد و راه را براى ديگران باز مى كند تا بتوانند حقيقت اسلام را بشناسند.

   به طور كلى، نظام ارزشىِ اسلام، با نظام ارزشى حاكم برجهان، كه اخلاق منهاى دين و منهاى خدا را مطرح مى كند، اختلاف اساسى دارد. ما اخلاق را در سايه دين و در سايه اعتقاد به خدا مطرح مى كنيم و پشتوانه قضاياى اخلاقى را هدف آفرينش مى دانيم. به اعتقاد ما اين بايدهاى اخلاقى، از آن هست هاى اعتقادى برمى خيزد.

   در نظام ارزشىِ ما با ويژگى هايى كه گفتيم، جهاد ابتدايى كاملاً توجيه مى شود، هر چند كه درچارچوب نظام ارزشىِ حاكم برجهان، قابل توجيه نباشد؛ چرا كه ما ملزم نيستيم كه اصول همه نظام ها را رعايت كنيم، بلكه اصول اخلاقىِ خاصى داريم كه با جهان بينى و ايدئولوژىِ اسلام كاملاً منسجم است و هيچ تناقضى ندارد.

   بنابراين، هدف اصلى از جهاد ابتدايى، هدايت و آگاهىِ مردم است و با توجه به اين هدف اصيل است كه شكل جنگ و طرز رفتار مسلمانان و مجاهدان اسلام با جنگجويان دشمن، در مراحل مختلف، تعيين مى شود.

شرايط ورود به جنگ

از ديد اسلام، جنگ، خود به خود، مطلوب بالاصالة نيست، بلكه همان طور كه گفتيم، هدف دارد و هدف اصلى آن است كه دشمن را ارشاد و به راه راست هدايت كنند تا همگى مسلمان شوند و در صلح و آرامش در كنارهم زندگى كنند.

   بنابراين، همان طور كه در قرآن مجيد مى فرمايد: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)(1) هرچند كه اين


1ـ نساء/ 128.

جمله، در مورد اختلاف هاى زناشويى است، ولى از آن جا كه خود جمله، اطلاق دارد مى توان گفت: در همه موارد، حتى در مورد ارتباط مسلمان ها با كفار نيز صلح بهتر است.

   البته اين بدان معنا نيست كه صلح را به هر قيمتى بايد برقرار كرد و دست از جنگ كشيد؛ زيرا در بسيارى از موارد، پيشنهاد صلح از سوى دشمن، خدعه و نيرنگ است تا در سايه صلح، تجديد قوا كند و سپس بتواند قوى تر و كارآمدتر به مسلمان ها حمله كند.

   منظور اين است كه اگر از سوى دشمن، واقعاً پيشنهاد صلح مقبولى مى شود، اسلام توصيه به پذيرش آن با رعايت احتياط و مراقبت تمام جوانب خواهد كرد كه در اين زمينه، خداوند مى فرمايد:

      (وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها)(1).

      اگر متمايل به صلح و سازشند، شما نيز آن را بپذيريد.

   در جهاد ابتدايى، اگر دشمن حاضر شد معاهده اى با مسلمانان امضا كند كه به صلاح مسلمانان باشد، يعنى راه تبليغ اسلام را باز بگذارد و مسلمان ها بدون جنگ و خون ريزى و با تبليغات خود بتوانند مردم را به خداپرستى متمايل كنند، مسلمانان بايد چنين معاهده اى را بپذيرند و وارد جنگ نشوند؛ زيرا جنگ براى برداشتن مانع از پيش پاى تبليغ و دعوت به اسلام است و از آن جا كه بدون جنگ، اين مانع برداشته مى شود، ديگر نبايد اقدام به جنگ كرد. از اين جا مى توان گفت: اصل و قاعده اوّلى، در رابطه اسلام با كفار، صلح است نه جنگ؛ ولى اگر مسلمان ها با دشمن عنود و ناسازگارى طرف هستند كه به هيچوجه اهل صلح و مسالمت نيست و يا اگر هم پيشنهاد صلح مى كند، قصد فريب و غافلگيركردن مسلمانان و هجوم شديدتر به آن ها را دارد، در اين صورت، مسلمانان را چاره اى جز جنگ نيست.

   البته در اين صورت هم مسلمانان نمى توانند بدون مقدمه و ناگهانى به دشمن حمله كنند؛ چرا كه جنگ و جهاد، خود به خود مطلوب نيست، بلكه به منظور ارشاد و هدايت كفار و پذيرش اسلام و عدالت اسلامى است. از اين جا است كه قبل از هر جنگ، نخست بايد آنان را به اسلام دعوت كنند و حقايق اسلام را به گوش آنان برسانند و تا اين دعوت مقدماتى انجام نشده، اقدام به جنگ جايز نيست.


1ـ انفال/ 61.

   در يكى از روايات مستفيضة از طرق شيعه و اهل سنت آمده است كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)وقتى مى خواست اميرالمؤمنان على(عليه السلام) را به يكى از جنگ ها بفرستد، به او چنين فرمود: «اى على! سعى كن مردم را به سوى حق هدايت كنى كه اگر بتوانى يك نفر را هدايت كنى، بهتر از آن است كه همه دنيا در اختيار تو باشد و آن ها را در راه خدا انفاق كنى.»(1) بنابراين، بايد هدف را به دشمن تفهيم كنند تا بداند كه مسلمان ها مى خواهند او را از بردگىِ انسان ها برهانند و به بندگىِ خداى يكتا برسانند.

آداب و ارزش ها در حال جنگ

در مرحله بعد و پس از ورود در جنگ نيز لازم است بسيارى از مسائل ارزشى را رعايت كنند:

   مسلمان ها حتى در حال جنگ، موظفند به مقدسات احترام بگذارند، مقدساتى كه به طور مشترك براى مسلمان ها و كفار، داراى ارزش و احترامند؛ مانند مسجدالحرام و ماه هاى حرام كه حتى در حال جنگ، نبايد حرمت آن ها هتك بشود.

   بنابراين، طبق توصيه اكيد اسلام، جنگ در مسجدالحرام و در ماه هاى حرام ممنوع است مگر در صورتى كه دشمن اقدام به جنگ كند كه در اين صورت، مسلمان ها بايد از خود دفاع و در برابر دشمن متجاوز، مقابله به مثل كنند؛ چرا كه در غير اين صورت، متحمل شكست و خسارت خواهند شد، در حالى كه نبايد رعايت احترام اين مقدسات، موجب شكست آن ها شود.

   مسلمان ها در حال جنگ بايد احترام كليساهاى مسيحيان و كنيسه ها و عبادتگاه هاى يهوديان را رعايت كنند و هرمكانى را كه براى عبادت خداى متعال اختصاص يافته، محترم بشمارند.

   مسلمان ها هرگز نبايد متعرض كسانى شوند كه در جنگ بى طرفىِ خود را اعلام كرده اند، يا توانايىِ جنگيدن ندارند. پيرمردان، پيرزنان و كودكان را بايد از عوارض جنگ مصون دارند و مورد حمله و هجوم خويش قرار ندهند.


1ـ «لان يهدى الله بك رجلاً خير لك من ملاء الارض ذهباً تنفقه فى سبيل الله».

   مسلمان ها غير از آن چه در بالا گفتيم، بسيارى از نكات، ريزه كارى ها و ارزش هاى ديگر را نيز ـ كه در روايات و كتاب هاى فقهى آمده و از موضوع بحث ما در اين جا خارج است ـ بايد حتى در برابر سرسخت ترين دشمنان خود و دشمنان اسلام رعايت كنند.

   هرگز نبايد آب آشاميدنىِ دشمن را مسموم كنند. اين كار ساده اى است كه مثلاً، نهرآبى كه وارد قلعه دشمن مى شود، مسموم كنند و دشمن را به آسانى از پاى در آورند؛ ولى اسلام هرگز چنين كارى را اجازه نمى دهد.

   اسلام اجازه نمى دهد كه دشمن را كه غافل است، بدون اعلان جنگ قبلى، مورد حمله و هجوم قرار دهند. اجازه نمى دهد مزارع، باغ ها و خانه هاى دشمن را آتش بزنند. مسلمان بايد مردانه درميدان جنگ، با هر سلاحى كه مرسوم و رايج است، با دشمن بجنگد و دست زدن به هر كار نادرستى براى دست يابى به پيروزى را اجازه نمى دهد، مگر آن كه دشمن اقدام به كارهاى ناجوانمردانه كند و اگر مسلمان ها دست روى دست بگذارند و مقابله به مثل نكنند، در جنگ با دشمن، شكست مى خورند كه در اين صورت، جواب دشمن، به همان طريقى كه خودش انتخاب كرده، داده مى شود و مسلمانان را از مقابله به مثل چاره اى نيست.

   ارتش اسلام، پس از پيروزى بر دشمن نيز بايد كاملاً مراقب آداب و ارزش هاى اسلامى باشد. در رفتار خود با اسراى جنگى، كه از دشمن گرفته است، دستورات دقيق و ارزشمندى را، كه در روايات و كتاب هاى فقهى آمده، كاملاً رعايت كند. اسلام درباره اُسرا آداب، ارزش ها و اهداف والايى را دنبال مى كند و به ويژه، اهداف فرهنگىِ ارزشمندى را در تاريخ جنگ هاى خود، درباره اسرا دنبال كرده كه دانستن آن ها شخص را از اهداف الهى و انسانىِ اسلام، در مورد اسيران، كه از مسلمانان خواستار اجراى آن ها شده است، آگاه مى كند؛ ولى ما در اين جا مطلب را به پايان مى بريم و تفصيل را به جاى مناسب آن، موكول مى كنيم.

مصباح، محمدتقى، 1313 ـ

اخلاق در قرآن/ محمدتقى مصباح يزدى؛ تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندرى.ـ قم: مؤسسه

آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)، 1380 .

ص 424 .

اين كتاب بخش هفتـم معـارف قـرآن از سلسلـه درسهـاى استاد محمدتقـى مصبـاح يزدى است.

1. قرآن ـ اخلاق . الف. اسكندرى، محمـدحسين، 1324 ـ ، گردآورنده. ب. مؤسسـه آموزشـى

    و پژوهشى امام خمينى(قدس سره). ج. عنوان.

1380 3 الف 6 م/ 3 / 103 BP

*   اخلاق در قرآن (جلد سوم)

*   مولف: استاد محمدتقى مصباح يزدى

*   تحقيق و نگارش: محمدحسين اسكندرى

*   ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)

*   چاپ: باقرى

*   چاپ چهارم: پاييز 1380

*   تيراژ: 2000   قيمت 17000 ريال

* مركز پخش : قم، بلوار امين، مقابل اداره راهنمايى و رانندگى، 45 مترى بسيج،
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى
(قدس سره)، تلفن و نمابر: 2936006،

انبار: 2911467، تهران: 8895285، نمابر: 8809404

كليه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك زركوب 5 ـ 40 ـ 6740 ـ 964 ISBN 964 - 6740 - 40 - 5

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org