فهرست مطالب

سیمای شیعیان در کلام امیر مؤمنان(علیه‌السلام)؛ درس‌ اخلاق سال‌های 1387 و 1388

عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: ارزش ایمان در کلام معصومان(ع) مهر 87 ---
جلسه دوم : سیمای شیعیان (1) آبان 87 ---
جلسه سوم : سیمای شیعیان (2) آبان 87 ---
جلسه چهارم : سیمای شیعیان (3) آبان 87 ---
جلسه پنجم : سیمای شیعیان (4) آبان 87 ---
جلسه ششم : سیمای شیعیان (5) آبان 87 ---
جلسه هفتم : سیمای شیعیان (6) بهمن 87 ---
جلسه هشتم : سیمای شیعیان (7) بهمن 87 ---
جلسه نهم : سیمای شیعیان (8) بهمن 87 ---
جلسه دهم : سیمای شیعیان (9) بهمن 87 ---
جلسه یازدهم : سیمای شیعیان (10) بهمن 87 ---
جلسه دوازدهم : سیمای شیعیان (11) اسفند 87 ---
جلسه سیزدهم : سیمای شیعیان (12) اسفند 87 ---
جلسه چهاردهم : سیمای شیعیان (13) فروردين 88 ---
جلسه پانزدهم : سیمای شیعیان (14) فروردين 88 ---
جلسه شانزدهم: سیمای شیعیان (15) ارديبهشت 88 ---
جلسه هفدهم: سیمای شیعیان (16) ارديبهشت 88 ---
جلسه هجدهم : سیمای شیعیان (17) ارديبهشت 88 ---
جلسه نوزدهم : سیمای شیعیان (18) ارديبهشت 88 ---
جلسه بیستم : سیمای شیعیان (19) خرداد 88 ---
جلسه بیست و یکم : سیمای شیعیان (20) شهريور 88 ---
جلسه بیست و دوم: سیمای شیعیان (21) شهريور 88 ---
جلسه بیست و سوم: سیمای شیعیان (22) شهريور 88 ---
جلسه بیست و چهارم: سیمای شیعیان (23) شهريور 88 ---
جلسه بیست و پنجم: سیمای شیعیان (24) شهريور 88 ---
جلسه بیست و ششم: سیمای شیعیان (25) شهريور 88 ---
جلسه بیست و هفتم: سیمای شیعیان (26) شهريور 88 ---
جلسه بیست و هشتم: سیمای شیعیان (27) شهريور 88 ---
جلسه بیست و نهم: سیمای شیعیان (28) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ام: سیمای شیعیان (29) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و یکم: سیمای شیعیان (30) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و دوم: سیمای شیعیان (31) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و سوم: سیمای شیعیان (32) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و چهارم: سیمای شیعیان (33) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و پنجم: سیمای شیعیان (34) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و ششم: سیمای شیعیان (35) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و هفتم: سیمای شیعیان (36) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و هشتم: سیمای شیعیان (37) شهريور 88 ---
جلسه سی‌ و نهم: سیمای شیعیان (38) شهريور 88 ---
جلسه چهلم: سیمای شیعیان (39) شهريور 88 ---
جلسه چهل و یکم: سیمای شیعیان (40) شهريور 88 ---
جلسه چهل و دوم: سیمای شیعیان (41) شهريور 88 ---
جلسه چهل و سوم: سیمای شیعیان (42) شهريور 88 ---
جلسه چهل و چهارم: سیمای شیعیان (43) شهريور 88 ---
جلسه چهل و پنجم: سیمای شیعیان (44) شهريور 88 ---
جلسه چهل و ششم: سیمای شیعیان (45) شهريور 88 ---
جلسه چهل و هفتم: سیمای شیعیان (46) شهريور 88 ---
جلسه چهل و هشتم: سیمای شیعیان (47) مهر 88 ---
جلسه چهل و نهم: سیمای شیعیان (48) مهر 88 ---
جلسه پنجاهم: سیمای شیعیان (49) مهر 88 ---
جلسه پنجاه و یکم: سیمای شیعیان (50) مهر 88 ---
جلسه پنجاه و دوم: سیمای شیعیان (51) آبان 88 ---
جلسه پنجاه و سوم: سیمای شیعیان (52) آبان 88 ---
جلسه پنجاه و چهارم: سیمای شیعیان (53) آبان 88 ---
جلسه پنجاه و پنجم: سیمای شیعیان (54) آبان 88 ---
جلسه پنجاه و ششم: سیمای شیعیان (55) آذر 88 ---
جلسه پنجاه و هفتم: سیمای شیعیان (56) آذر 88 ---
جلسه پنجاه و هشتم: سیمای شیعیان (57) آذر 88 ---