رابطه قضا و قدر با فعالیت دنیوی

پرسش: 

رابطه قضا وقدر در مدرنیته ونوسازی چگونه است؟

پاسخ:

اعتقاد به قضا و قدر (به معنای صحیح آن) منافاتی با هیچ‌گونه فعالیت فردی و اجتماعی ندارد، و همه انسان‌ها مسؤولیت دارند ارزش‌های الهی را در رفتارهای فردی و اجتماعی خود رعایت کنند. برای توضیح بیشتر معنای قضا و قدر به این منابع رجوع کنید: ـ آموزش عقاید، درس 19، ص 151. ـ آموزش فلسفه، ج 2، درس 69، ص 441. ـ معارف قرآن، ج 1، خداشناسی، ص 202 و 215.