علت عدم نگارش كتاب فقهی توسط امامان معصوم

پرسش: 

چرا ائمه کتاب فقهی ننوشتند تا این همه اختلاف فتوایی در مذهب شیعه به وجود نیاید؟

پاسخ:

اگر قرار بود کتابی عادی بنویسند و در اختیار مردم قرار دهند، هیچ ضمانتی برای سالم ماندن آن از آفات و تحریف وجود نداشت؛ مخصوصاً که در آن زمان برای نقل مطالب راهی جز استنساخ وجود نداشت،‌ و به همین جهت است که محفوظ ماندن قرآن از تحریف یکی از معجزات به شمار می‌رود.