وجود نورانى ائمه(ع)

پرسش: 

براساس معتقدات ماشیعیان انوارمقدسه چهارده معصوم قبل ازخلقت آدم توسط خدایتعالی خلق شده است .بعد وارد صلب آدم شده وبالاخره به این عالم خاكی وارد شده اند.این سئوال مطرح میشود كه علت وهدف از نزول این انوار مقدسه از عالم ملكوت به عالم ناسوت این بوده است كه انسانهارا هدایت نمایند وباعث اشاعه وترویج دین حق یعنی اسلام باشند وحجت خداوند برخلق ویا اینكه آمده اند تا به اختیار خود با توجه به همه محدودیتهای عالم خاكی مراحل عبودیت وتكامل بالفعل را كه خدایتعالی برای این بزرگواران مقرر فرموده به پیمایند ودرنهایت به حد نهایی قرب الی الله برسند.

پاسخ:

هر یك از دو مطلب به وجهى صحیح است ولی مهمتر این است كه اصولا فهم معناى تقدم خلقت انوار و رابطه وجود نورانى با وجود خاكى آن حضرات آسان نیست و شاید از قبیل رابطه دو امر زمانى با یكدیگر نباشد.