راه رسیدن به مقام تسلیم

پرسش: 

راه رسیدن به مقام تسلیم در برابر خواسته‌های الهی چیست؟

پاسخ:

در این جهت امور زیر توصیه می‌شود: 1. تفکر در باره الطاف الهی و این‌که خدای متعال هیچ‌گونه نیازی ندارد و در تدبیرات خود صرفاً خیر بندگان را می‌خواهد. 2. اهتمام به انجام تکالیف الهی و رعایت رضایت الهی در اعمال اختیاری خویش 3. توسل به اولیاء خدا برای رسیدن به مقامات معنوی