تقویت اراده

پرسش: 

برای تقویت اراده از نظر اسلام چه برنامه ای وجود دارد؟

پاسخ:

برنامه‌های عبادی اسلام همگی برنامه تقویت اراده‌اند، و شاید بهترین آنها تقید به رعایت آداب نماز و وقت آن و حضور قلب، و نیز استفاده از روزه بخصوص در ماه رمضان است: «واستعینوا بالصبر و الصلوه». یادآوری می‌شود در روایات، «صبر» به روزه تفسیر شده است.