خود بزرگ‌بینی

پرسش: 

بیماری خود بینی تمام زندگی مرا به باد داده است و مشكل اصلی من است. برای درمان آن چه كنم؟

پاسخ:

امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: آدمی را با خودبزرگ‌بینی و به خود‌بالیدن چه‌كار؟! كسی كه در آغاز آب بد بویی بوده و سرانجام مردار متعفنی خواهد شد و بین این آغاز و انجام حامل قاذورات است!