اطاعت از والدین

پرسش: 

اطاعت از والدین واجب است یا مستحب؟

پاسخ:

مخالفت با والدین در صورتی که موجب ایذاء باشد قطعاً حرام است و در سایر امور خلاف احتیاط است؛ مگر در موردی که امر به معصیت کنند که در آن صورت اطاعت آن جایز نیست.