حكمت عربی خواندن نماز

پرسش: 

آیا نمازهای یومیه حتما باید به زبان عربی خوانده شود؟ واگر جواب بلی است، لطفا دلیل علمی آن را ذكر كنید.

پاسخ:

اولا باید به عنوان یک اصل کلی بپذیریم که ما نمی‌توانیم همه حکمت‌های احکام را بفهمیم و اساسا نیاز اصلی به وحی در اموری است که عقل ما به آنها نمی‌رسد. پس ادعا نمی ‌کنیم که می‌توان علل و حکمت‌های همه احکام شرع را فهمید و اثبات کرد. ولی در مورد این سؤال می‌توان به عنوان حکمت این نکته را در نظر گرفت که با توجه به این که اسلام به عنوان یک دین جهانی برای همه و همیشه نازل شده، باید عناصر مشترکی بین همه اقوام واهل زبان‌های گوناگون وجود داشته باشد تا پایه مشترک فرهنگ آنها را تشکیل دهد و چون بر اساس حکمت الهی، قرآن در عربستان و به زبان عربی نازل شده است، دستمایه این وحدت فرهنگی همان زبان قرآن قرار داده شده است.