دمكراسی و اسلام

پرسش: 

دلایل و مقدار ناسازگارى دموکراسى با اصول جمهورى اسلامى چیست؟

پاسخ:

اگر دمکراسی به معنای نفی اعتبار هر گونه قانونی قبل از موافقت مردم باشد، طبعاً با هیچ دینی سازگار نخواهد بود. ولی اگر منظور تبعیت از آرای اکثریت در راه اجرا و پیاده کردن احکام دین باشد، قابل قبول است و آن همان است که به نام دمکراسی دینی یا مردم‌سالاری دینی نامیده می‌شود. برای تفصیل بیشتر به کتاب نظریه سیاسی اسلام،ج1، صص287ـ309 مراجعه کنید.