تعدد مراجع تقلید

پرسش: 
رمز اتحاد و نصرت شیعیان جهان همواره در اقتدار و درایت مرجعیت شیعه بوده است ولی اکنون مرجعیت حتی حالت کشوری خود را نیز از دست داده است آیا چنین مرجعیت پراکنده و متعددی می تواند جهان تشیع را - که در اصل محصور در مرزها نیست - به سر منزل مقصود برساند و از میان امواج فتنه ها و بلا ها عبور دهد؟
پاسخ:

آنچه برای وحدت و عزت کشور اسلامی ضرورت دارد وحدت رهبری است و با وجود رهبر واحد، تعدد مراجع چندان زیانی ندارد.