نظریه تکامل

پرسش: 

نظر خودتان را راجع به نظریه تکامل و علل تایید یا رد آن را بفرمایید.

پاسخ:

این یك نظریه علمی است كه هنوز بطور قطع ثابت نشده است؛ و هرچند طرفداران زیادی دارد، ولی اثبات و نفی آن ضرری به اعتقادات دینی نمی‌زند. آنچه ممكن است مخالف نظریه تكامل تلقی شود خلقت ابتدائی حضرت آدم(ع) است كه می‌توان آن را استثنائی در جریانات طبیعی تلقی كرد (به فرض درستی نظریة‌ تكامل)؛ نظیر معجزاتی كه برخلاف جریانات طبیعی انجام می‌گیرد. به هر حال مستفاد از آیات قرآن كریم و روایات معصومین(ع) آن است كه این نسل موجود انسان كه از حضرت آدم(ع) آغاز می‌شود از حیوان دیگری پدید نیامده است.