به سوی تو

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1381-1382
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 1 مهر, 1381
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول مهر 81 ---
جلسه دوم مهر 81 ---
جلسه سوم مهر 81 ---
جلسه چهارم آبان 81 ---
جلسه پنجم آبان 81 ---
جلسه ششم آذر 81 ---
جلسه هفتم آذر 81 ---
جلسه هشتم دى 81 ---
جلسه نهم دى 81 ---
جلسه دهم دى 81 ---
جلسه یازدهم دى 81 ---
جلسه دوازدهم بهمن 81 ---
جلسه سیزدهم بهمن 81 ---
جلسه چهاردهم بهمن 81 ---
جلسه پانزدهم اسفند 81 ---
جلسه شانزدهم فروردين 82 ---
جلسه هفدهم فروردين 82 ---
جلسه هجدهم ارديبهشت 82 ---
جلسه نوزدهم ارديبهشت 82 ---
جلسه بیستم خرداد 82 ---
جلسه بیست و یکم خرداد 82 ---
جلسه بیست و دوم خرداد 82 ---