صوت و فیلم

صوت:

وظیفه اصلی حکومت از نظر اسلام

قم، طرح بصيرت روحانيان سپاه پاسداران
تاریخ سخنرانی: 
1391/08/01