صوت و فیلم

صوت:

خودمان را ارزان نفروشیم

سخنرانی