فهرست مطالب

سیمای شیعیان در کلام امیر مؤمنان(علیه‌السلام)

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ ارزش ایمان در کلام معصومان(ع) 24 مهر 1387 ---
جلسه دوم؛ سیمای شیعیان (1) 1 آبان 1387 ---
جلسه سوم؛ سیمای شیعیان (2) 8 آبان 1387 ---
جلسه چهارم؛ سیمای شیعیان (3) 15 آبان 1387 ---
جلسه پنجم؛ سیمای شیعیان (4) 22 آبان 1387 ---
جلسه ششم؛ سیمای شیعیان (5) 25 آبان 1387 ---
جلسه هفتم؛ سیمای شیعیان (6) 2 بهمن 1387 ---
جلسه هشتم؛ سیمای شیعیان (7) 9 بهمن 1387 ---
جلسه نهم؛ سیمای شیعیان (8) 16 بهمن 1387 ---
جلسه دهم؛ سیمای شیعیان (9) 23 بهمن 1387 ---
جلسه یازدهم؛ سیمای شیعیان (10) 30 بهمن 1387 ---
جلسه دوازدهم؛ سیمای شیعیان (11) 7 اسفند 1387 ---
جلسه سیزدهم؛ سیمای شیعیان (12) 14 اسفند 1387 ---
جلسه چهاردهم؛ سیمای شیعیان (13) 19 فروردين 1388 ---
جلسه پانزدهم؛ سیمای شیعیان (14) 26 فروردين 1388 ---
جلسه شانزدهم؛ سیمای شیعیان (15) 2 ارديبهشت 1388 ---
جلسه هفدهم؛ سیمای شیعیان (16) 9 ارديبهشت 1388 ---
جلسه هجدهم؛ سیمای شیعیان (17) 16 ارديبهشت 1388 ---
جلسه نوزدهم؛ سیمای شیعیان (18) 23 ارديبهشت 1388 ---
جلسه بیستم؛ سیمای شیعیان (19) 6 خرداد 1388 ---
جلسه بیست و یکم؛ سیمای شیعیان (20) 1 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و دوم؛ سیمای شیعیان (21) 2 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و سوم؛ سیمای شیعیان (22) 3 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و چهارم؛ سیمای شیعیان (23) 4 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و پنجم؛ سیمای شیعیان (24) 5 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و ششم؛ سیمای شیعیان (25) 6 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و هفتم؛ سیمای شیعیان (26) 7 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و هشتم؛ سیمای شیعیان (27) 8 شهريور 1388 ---
جلسه بیست و نهم؛ سیمای شیعیان (28) 9 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ام؛ سیمای شیعیان (29) 10 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و یکم؛ سیمای شیعیان (30) 11 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و دوم؛ سیمای شیعیان (31) 12 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و سوم؛ سیمای شیعیان (32) 13 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و چهارم؛ سیمای شیعیان (33) 14 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و پنجم؛ سیمای شیعیان (34) 15 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و ششم؛ سیمای شیعیان (35) 16 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و هفتم؛ سیمای شیعیان (36) 17 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و هشتم؛ سیمای شیعیان (37) 18 شهريور 1388 ---
جلسه سی‌ و نهم؛ سیمای شیعیان (38) 19 شهريور 1388 ---
جلسه چهلم؛ سیمای شیعیان (39) 20 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و یکم؛ سیمای شیعیان (40) 21 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و دوم؛ سیمای شیعیان (41) 22 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و سوم؛ سیمای شیعیان (42) 23 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و چهارم؛ سیمای شیعیان (43) 24 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و پنجم؛ سیمای شیعیان (44) 25 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و ششم؛ سیمای شیعیان (45) 26 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و هفتم؛ سیمای شیعیان (46) 27 شهريور 1388 ---
جلسه چهل و هشتم؛ سیمای شیعیان (47) 8 مهر 1388 ---
جلسه چهل و نهم؛ سیمای شیعیان (48) 15 مهر 1388 ---
جلسه پنجاهم؛ سیمای شیعیان (49) 22 مهر 1388 ---
جلسه پنجاه و یکم؛ سیمای شیعیان (50) 29 مهر 1388 ---
جلسه پنجاه و دوم؛ سیمای شیعیان (51) 6 آبان 1388 ---
جلسه پنجاه و سوم؛ سیمای شیعیان (52) 13 آبان 1388 ---
جلسه پنجاه و چهارم؛ سیمای شیعیان (53) 20 آبان 1388 ---
جلسه پنجاه و پنجم؛ سیمای شیعیان (54) 27 آبان 1388 ---
جلسه پنجاه و ششم؛ سیمای شیعیان (55) 4 آذر 1388 ---
جلسه پنجاه و هفتم؛ سیمای شیعیان (56) 11 آذر 1388 ---
جلسه پنجاه و هشتم؛ سیمای شیعیان (57) 18 آذر 1388 ---