صوت و فیلم

صوت:

حب دنیا ریشه شکست در امتحانات الهی

سخنرانی