شرح نهایة الحكمه جلد 1

 

شرح نهایة‌الحكمة

جلد اول

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

 

تحقیق و نگارش:

عبدالرسول عبودیت

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -       ، شارح.

    شرح نهایة‌الحکمه جلد اول/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: عبدالرسول عبودیت. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1387.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 359؛ فلسفه؛ 51/// مجموعه آثار 1/3؛ فلسفه و منطق؛ 4).

 کتاب‌نامه به صورت زیرنویس.

    1. طباطبایی، محمدحسین. 1281-1360. نهایة‌الحکمه ـ نقد و تفسیر. 2. فلسفه اسلامی.  الف. طباطبایی، محمدحسین. 1281-1360. نهایة‌الحکمه ـ شرح. ب. عبودیت، عبدالرسول، مصحح. ج. عنوان. د. عنوان: نهایة‌الحکمه ـ شرح.

902ن 6م/753 B

 

شرح نهایة‌الحكمة جلد اول (مشکات)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تحقیق و نگارش: عبدالرسول عبودیت

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، تابستان 1394

چاپ: نگارش

شمارگان: 2000                                قیمت دوره 2جلدی: 31000 تومان

 

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326- 025

4-188-411-964 :شابک