صوت و فیلم

صوت:

شعارهای انتخاباتی، و گفتمان امام و انقلاب

سخنرانی