صوت و فیلم

صوت:

طلبگی از اوجب واجبات است

سخنرانی