صوت و فیلم

صوت:

بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه کانون طلوع

بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه کانون طلوع
تاریخ سخنرانی: 
1395/07/07
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 7 مهر, 1395