صوت و فیلم

صوت:

هرچه کنی بکن؛ مکن ترک من ای نگار من!

سخنرانی