صوت و فیلم

صوت:

هوشیاران خفته؛ بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه

در همایش هوشیاران خفته (بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه)؛ مشهد مقدس، دانشگاه رضوی
تاریخ: 
دوشنبه, 20 دى, 1395