صوت و فیلم

صوت:

هوشیاران خفته بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه

همایش هوشیاران خفته بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه؛ مشهد مقدس، دانشگاه رضوی
تاریخ سخنرانی: 
1395/10/20
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 20 دى, 1395