صوت و فیلم

صوت:

لزوم برنامه‌ریزی و استفاده از هنر و تکنولوژی برای سیراب کردن تشنگان معرفت در سراسر دنیا