صوت و فیلم

صوت:

قرآن‌؛ شریف‌ترین، پرمنفعت‌ترین و ارزش‌مندترین نعمت الهی

سخنرانی