صوت و فیلم

صوت:

ضرورت تقویت دین‌مداری در زندگی فردی و اجتماعی

در جمع تعدادی از پاسداران هوافضا
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/27
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 27 دى, 1397