صوت و فیلم

صوت:

دنیا؛ عرصه امتحان انسان

در دیدار با جمعی از طلاب و دانشجویان خواهر مدارس استان قم و تهران
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/06
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 6 دى, 1397