صوت و فیلم

صوت:

قالی ابریشمی را برای گرم‌شدن نسوزانیم!

سخنرانی