صوت و فیلم

صوت:

اعتقاد به دین؛ عامل اصلی عزت، پیروزی و افتخارات کشور

در دیدار با جمعی از اساتید عقیدتی سیاسی و کارکنان وزارت دفاع
تاریخ: 
پنجشنبه, 9 اسفند, 1397