صوت و فیلم

صوت:

اولویت‌های تحصیل علم

در دیدار با جمعی از طلاب
تاریخ سخنرانی: 
1398/04/06
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 6 تير, 1398