صوت و فیلم

صوت:

روحانیت و جهاد علمی و معنوی

در ديدار با مسئولان و محققان مرکز دائرة المعارف علوم عقلي
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/20