صوت و فیلم

صوت:

شائبه‌های شرک و لزوم خالص‌ساختن نیت

در جمع گروهی از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ سخنرانی: 
1398/06/31