صوت و فیلم

صوت:

نیت؛ ملاک ارزش عمل

در جمع گروهی از پاسداران و خانواده‌های ایشان
تاریخ سخنرانی: 
1398/07/18
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 18 مهر, 1398