صوت و فیلم

صوت:

نعمت برقراری نظام اسلامی و لزوم شکر آن

درجمع ممتازان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ: 
پنجشنبه, 7 آذر, 1398