صوت و فیلم

صوت:

تحصیل علوم خداپسند و خودسازی، شرط لازم برای رسیدن به قرب خدا

در جمع طلاب مدرسه تحصیلات تکمیلی جامعة المصطفی العالمیه خراسان
تاریخ سخنرانی: 
1398/09/04