صوت و فیلم

صوت:

مقدمات تحقیق در علوم انسانی اسلامی

اختتاميه پنجمين کنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
تاریخ سخنرانی: 
1398/09/07
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 7 آذر, 1398