صوت و فیلم

صوت:

عمرمان را سخاوتمندانه خرج نکنیم!

در ديدار با جمعي از دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان و تربيت دبير شهيد رجايي
تاریخ سخنرانی: 
1398/11/03