صوت و فیلم

صوت:

تناسب نعمت و تکلیف

در ديدار با جمعي از اساتيد و هيات علمي مؤسسه
تاریخ سخنرانی: 
1398/11/13