صوت و فیلم

صوت:

محدودیت اختیاری، تنها راه رسیدن به کمال بی‌نهایت!

در جمع دانشجويان علوم پزشکي اهواز و کارکنان هوا فضا
تاریخ سخنرانی: 
1394/05/19