صوت و فیلم

صوت:

مراتب مسئولیت انسان

در جمع دانشجویان نخبه شیراز و جمعی از فعالان فرهنگی کرمان
تاریخ سخنرانی: 
1395/05/28
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 28 مرداد, 1395